• youtube
  • facebook

Công nhận huyện Yên Mô (Ninh Bình) đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định công nhận huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020.

Diện mạo nông thôn mới xã Yên Lâm (Yên Mô) ngày càng khởi sắc

Diện mạo nông thôn mới xã Yên Lâm (Yên Mô) ngày càng khởi sắc

UBND tỉnh Ninh Bình có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND huyện Yên Mô tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng NTM.

Qua 10 năm thực hiện xây dựng NTM, huyện Yên Mô đã có 16/16 xã đạt chuẩn NTM; xã Yên Từ và Yên Hòa đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Huyện đã đạt 9/9 tiêu chí của huyện NTM theo Quyết định 558/QĐ-TTg ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Tính đến tháng 12/2020, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 51 triệu đồng/năm, tăng 37 triệu đồng so với năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,75%. Chất lượng lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, môi trường ngày càng được nâng cao, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy…

create

Vũ Phương Nhi / baochinhphu.vn

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-dia-phuong/Cong-nhan-huyen-Yen-Mo-Ninh-Binh-dat-chuan-nong-thon-moi/437544.vgp

Short URL: http://ninhbinh.tintuc.vn/viewID/1085133