• youtube
  • facebook

Kim Sơn có 32 di tích lịch sử văn hoá được xếp hạng

Trên địa bàn huyện Kim Sơn hiện có rất nhiều đền, đình, nhà thờ, chùa, miếu. Trong đó, nhiều đền, đình, chùa, miếu có kiến trúc độc đáo truyền thống mang tính quần thể của di sản văn hoá Việt Nam, lưu giữ được những văn bia câu đối, tượng thánh, chuông đồng, các đồ tế lễ và thờ cúng quý giá có giá trị văn hoá cao.

Để bảo vệ và giữ gìn các công trình trên, thời gian qua, các cấp, các ngành, các địa phưong và nhân dân trong huyện đã đầu tư công sức, tiền của tu bổ, tôn tạo, nâng cấp, giữ gìn và bảo vệ các đền, đình, chùa, miếu. Đáng chú ý, việc bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, các lễ hội truyền thống hằng năm trên địa bàn được người dân tích cực tham gia, góp phần phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Đền thờ Nguyễn Công Trứ được xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia

Đền thờ Nguyễn Công Trứ được xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia

Đến nay, toàn huyện có 32 đền, đình, nhà thờ, chùa, miếu được xếp hạng di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia, cấp tỉnh. Trong đó: đền thờ Nguyễn Công Trứ, quần thể kiến trúc Nhà thờ đá Phát Diệm, đến Chất Thành (xã Chất Bình) và Đình làng xóm 3 xã Thượng Kiệm được xếp hạng di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia và 28 đền, đình, chùa, miếu được xếp hạng di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh. Các di tích lịch sử trên được các địa phương đầu tư, chú trọng bảo tồn đã phát huy được giá trị, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân và thúc đẩy hoạt động du lịch trên địa bàn.

create

Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện / kimson.ninhbinh.gov.vn